Бид хөтөлбөрүүдийнхээ хүрээнд харилцаа, боловсрол ба хууль эрхзүйн талаархи мэдээлэл өгдөг.

Бид Хомын талын малчид болон тэдний хүүхдүүдэд үндсэн ба шинжлэх ухааны нийтлэл, малчидын Форум, жил бүрийн хүүхдийн зуны сургууль зэрэг үйл ажиллагаануудаараа харилцаж, тэдэнд байгаль хамгаалалын талаар заадаг ба Ле Вилларэд зочидод зориулсан төв ба ёс зүйн судлалын сургалтуудаараа хүмүүстэй байнгын харилцаатай ажилладаг.

 

information centerforum 2013