Монголоор Тахь гэгддэг Пржевальскийн адууны судалгаа, хамгааллын хүрээнд Тахь төсөл нь биологийн төрөл зүйлийг хамгаалж байгалаа сэргээх, тогтвортой байгаль хамгаалалыг дэмжих цогц үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байгаа юм. Энэхүү зорилгоо биелүүлэхийн тулд бид Франц болон Монголд 1990 оноос хойш ажиллаж байна.

learn horseТахь

Тахийг амжилттай сэргээн нутагшуулахын төлөөх судалгаа ба хамгаалал

 
learn habitat

Тал дахь амьдрах орчин

Судалгаа ба байгаль хамгаалал нь Тахийг аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ

 
learn collaboration

Хамтран ажиллагаа

Тахь сэргээн нутагшуулж буй газар тогтвортой мал аж ахуйг хөгжүүлэхийн тулд Хомын талын малчидтай хамтран ажиллагаа

 
learn communication

Анхаарал татах

Тахийн тухай мэргэжилтэнүүдээс сурч мэдсэн зүйлсээ тэдэнд зааж харилцааны болон анхаарал татах үйл ажиллагааг дэмжих